Privacy

Op 25 mei 2018 is ook voor de LSOHV de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook wij gebruiken gegevens van onze leden om als vereniging te kunnen functioneren zoals het op orde houden van de financiële administratie, de stamboekgegevens en natuurlijk voor het verzenden van de ODH post. We hebben een aantal voorgeschreven maatregelen genomen die we graag even voor u op een rijtje zetten.

Inzage recht

Natuurlijk heeft u het recht om te weten en in te zien welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Voor inzage kunt u contact opnemen met info@lsohv.nl met het verzoek tot inzage. Naast uw naam, adres en woonplaats willen we graag een telefoonnummer van u bij de mail zodat we voor eventuele verduidelijking contact met u op kunnen nemen. Indien wij uw gegevens hebben opgeslagen zullen wij deze ter uwer beschikking stellen. U heeft het recht gegevens te wijzigen of ons te vragen deze te verwijderen. Voor een geldig lidmaatschap hebben we natuurlijk wel gegevens nodig.

Bestuurslid belast met privacy in he kader van AVG

Het bestuur heeft, met instemming van de Algemene Ledenvergadering, de voorzitter aangewezen als verantwoordelijke voor de uitvoering van de AVG.

Geheimhouding

Bestuursleden en portefeuillehouders hebben inzage in de opgeslagen gegevens van de vereniging voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie of portefeuille. In het kader van de functie of de portefeuille heeft de betrokkene een schriftelijk geheimhoudersverklaring ondertekend.

Beveiliging

Zowel de hardware welke gebruikt wordt om gegevens te bewerken alsmede alle opslagmedia en softwarepakketten zijn beveiligd volgens de laatste normen op het gebied van beveiliging, zowel hardware- als softwarematig.

Reglement en Verklaring

Op onderstaande links kunt u kennisnemen van ons privacyreglement alsmede de privacyverklaring

Privacyreglement persoonsregistratie LSOHV

Privacyverklaring LSOHV